Cannabis

Cannabis è ina planta ch’ins sa duvrar per fimar, encunter cancer, per far muffins ed anc bler pli bleras chaussas. Per vegnir sisu da quai stoi dentant esser ina plantina feminina, ma lezza ha en il „THC“. Il THC è quai che fa che ins è pli luc. Ils blers fiman quai, tranter auter era blers giuvens. Pertge fiman’ins quai? Ils blers fan quai per daventar pli luc, u mo uschia. Plirs dovran era cannabis encunter il „stress“. I n’ha anc mai dà morts da cannabis.

La plantina da cannabis