Tut impurtant sur il tema daners ed daner da giaglioffa

daners da giaglioffa

Ins na sa betg prestar tut, tge ch’ins vul. Quai emprendan uffants il meglier sch’els fan lur atgnas experientschas cun daners da giaglioffa ch’els san sezs parter en. Els san decider, quant bler ch’els dattan ora.

Tut ils uffants e giuvenils en Svizra survegnan ensemen enturn 600 milliuns francs daners da giaglioffa ad onn. Emprender dad ir enturn cun daners ad uras fa che l’uffant vegn meglier dad ir enturn cun daners sch’el è pli vegls. Cun emprender ad uras dad ir enturn cun daners, san ins desister meglier als empruvaments da nossa societad da consum. Blers giuvenils han bregias da betg dar ora memia blers daners. Quai mussa ina studia da la AG per meds da reclamas (Wemf). In quart dals uffants e giuvenils dumandads dattan ora dapli che quai ch’els possedan. Mintga giuvenil sur 13 onns ha en media sur 500 fr. debits. Cun quels problems na vegnan blers betg davent. Il blers creschids che han debits, fan lur emprims debits avant 25 onns. Dapli che 10% dals Svizers han debits, els ston viver cun paucs daners.
Creschids avessan da mussar avant als uffant co ir enturn cun daners, alura na vegnan ils uffants betg uschè spert en debits. Ma ils uffants han temp d’emprender quai fin che l’emprima paga arriva.

Tabella da daners da giagloffa

La „Budgetberatung“ dalla Svizra (ASB) recumonda da sa drizzar vid quella tabella perutgant daners da giaglioffa:

1. onn da scola fr. 1.– per emna
2. onn da scola fr. 2.– per emna
3. onn da scola fr. 3.– per emna
4. onn da scola fr. 4.– per emna

5. ed 6. onn da scola fr. 20.– fin fr. 30.– per mais
7. ed 8. onn da scola fr. 30.– fin fr.40.– per mais
9. ed 10. onn da scola fr. 40.– fin fr. 50.– per mais